Informujemy, że w dniach 19-23 lipca br. odbędzie się IX Rowerowa Pielgrzymka z Sułkowic na Jasną Górę.

Zapisy przyjmują: Andrzej Piwowarski i Wojciech Bargieł.

Ilość miejsc ograniczona! Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Parafii.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17.06.2018r. po wieczornej Mszy świętej na plebanii.

Pielgrzymi zabiorą przed cudowny obraz Częstochowskiej Pani Wasze osobiste prośby i podziękowania. Kartki z intencjami można składać do specjalnie przygotowanej puszki za ławkami. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na organizację pielgrzymki.

 

Regulamin

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno - pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze”. Wszyscy uczestnicy biorą udział w codziennej Mszy Św., odprawiają Jutrznię, Różaniec, Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski.
 2. Uczestnicy muszą posiadać kask - dobrze dopasowany do głowy (przy poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać).
 3. Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy.
 4. Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem).
 5. W czasie jazdy uczestnik ma obowiązek mieć założoną kamizelkę odblaskową, a na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 6. Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki.
 7. Uczestnicy będą się poruszać w grupach 10-12 - osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. gęsiego) pod kierownictwem przewodników-liderów.
 8. Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich).
 9. O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje przewodnik grupy.
 10. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy bez powiadomienia o tym jej przewodnika.
 11. Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).
 12. Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 13. Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 1 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 100 m. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej znajdującej się w ruchu.
 14. W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy, jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy, powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
 15. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu np. wypadku cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 16. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy.
 17. Zabrania się jazdy „bez trzymanki”, tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych.
 18. Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo 2 zapasowe dętki i niezbędne dokumenty.

 

Oświadczenie dla osób niepełnoletnich

 

………………………………., ………………………..

(miejscowość) (data)

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………….

urodzonego (data)……………………………….. PESEL: ……………………………….

w IX Rowerowej Pielgrzymce z Sułkowic na Jasną Górę w dniach 19- 23 lipca 2015r.

Zapoznałem się z regulaminem pielgrzymki i w razie jego nieprzestrzegania przez moje dziecko zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód i zabezpieczenia mu bezpiecznego powrotu do domu.

Podczas wyjazdu opiekę nad moim dzieckiem sprawować będzie……………………………..

 

………………………………………………….. ……………………………………………

(podpis opiekuna) (podpis rodzica)

 

 

Dane personalne jednego z rodziców

Imię i nazwisko: ………………………………………..

Adres: ………………………………………………….

Nr kontaktowy do rodzica : ……………………………………