• W lipcu na Jasną Górę już po raz 10. wyrusza Pielgrzymka Rowerowa. W tym roku w terminie 11-15 lipca. Spotkanie organizacyjne w niedzielę 16 czerwca o godz.19.00 na plebanii. Zapisy przyjmuje Andrzej Piwowarski (tel. 660 479 242) i Wojtek Bargieł (tel. 692 150 757). Z tyłu kościoła znajduje się skrzynka na intencje, które pielgrzymi zawiozą na Jasną Górę. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na organizację pielgrzymki.

Regulamin

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno - pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze”. Wszyscy uczestnicy biorą udział w codziennej Mszy Św., odprawiają Jutrznię, Różaniec, Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski.
 2. Uczestnicy muszą posiadać kask - dobrze dopasowany do głowy (przy poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać).
 3. Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy.
 4. Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem).
 5. W czasie jazdy uczestnik ma obowiązek mieć założoną kamizelkę odblaskową, a na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 6. Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki.
 7. Uczestnicy będą się poruszać w grupach 10-12 - osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. gęsiego) pod kierownictwem przewodników-liderów.
 8. Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich).
 9. O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje przewodnik grupy.
 10. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy bez powiadomienia o tym jej przewodnika.
 11. Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).
 12. Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 13. Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 1 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 100 m. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej znajdującej się w ruchu.
 14. W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy, jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy, powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
 15. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu np. wypadku cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 16. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy.
 17. Zabrania się jazdy „bez trzymanki”, tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych.
 18. Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo 2 zapasowe dętki i niezbędne dokumenty.

 

Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej

………………………………., ………………………..

(miejscowość) (data)

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………….

urodzonego (data)……………………………….. PESEL: ……………………………….

w X Rowerowej Pielgrzymce z Sułkowic na Jasną Górę w dniach 11- 15 lipca 2019r.

Zapoznałem się z regulaminem pielgrzymki i w razie jego nieprzestrzegania przez moje dziecko zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód i zabezpieczenia mu bezpiecznego powrotu do domu.

Podczas wyjazdu opiekę nad moim dzieckiem sprawować będzie……………………………..

 

………………………………………………….. ……………………………………………

(podpis opiekuna) (podpis rodzica)

 

 

Dane personalne jednego z rodziców

Imię i nazwisko: ………………………………………..

Adres: ………………………………………………….

Nr kontaktowy do rodzica : ……………………………………